التا

 محصولات ضد شپش و تخم شپش التا

شامل فوم و اسپری می باشند. همچنین در یک پک شامل( فوم + اسپری + شانه) عرضه میشوند.